השיח' והמרחב הקדוש: התהוות טופוגרפיה קדושה חדשה בדמשק ובחלב הימי-ביניימיות

דפנה אפרת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה חושף את הגילויים הפרטיקולריים והדפוסים המקומיים של צמיחת אתרים ומרחבים מקודשים סביב שיח'ים נערצים, והכלתם במאגר גדל והולך של מקומות לעלייה לרגל בסוריה הימי-ביניימית. כיצד התפתחו אתרים מקודשים סביב השיח'? היכן ניצבו, ומה היתה הזיקה בין מיקומם לבין משמעותם הממשית והסמלית? כיצד נקשרו השיח'ים הנערצים להיסטוריה ולטופוגרפיה מקומית הקדושה ולמלחמת הקודש נגד אויבי האסלאם, וכיצד רכש מקום הקבורה במהלך הזמן חשיבות משל עצמו כמקום שהקדושה שורה בו? אלה הן שאלות יסוד שלהן נדרש המאמר, המציב את המרחב המקומי המקודש - הממשי או המדומיין - במוקד המסגרת המחקרית. הדיון בשאלות אלה מתבסס על מגוון מקורות נרטיביים, ומציע קריאה המקדמת את השימוש בהם בחקר דפוסי הצמיחה והעיצוב של אתר מקומי קדוש בתקופה של תחייה והתחדשות דתית.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)37-62
מספר עמודים26
כתב עתהיסטוריה: כתב-עת של החברה ההיסטורית הישראלית
כרך36
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • דמשק (סוריה)
  • היסטוריה של ימי הביניים
  • חלב (סוריה)
  • סוריה -- היסטוריה
  • קברי קדושים מוסלמים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי