הקרטוגרפיה המצרית של הרר, 1885-1875: ידע, מרחב, טריטוריאליות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
סטטוס פרסוםבהכנה - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי