הפלה אינה רצח: תגובה לנעם זהר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהAbortion is Not Murder: the Puzzle is Still with us
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1-4
כתב עתקריאות ישראליות
מספר גיליון4
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

פורמט ציטוט ביבליוגרפי