הפיזיולוגיה של ההתנהגות

Neil R. Carlson, Melissa A. Birkett, Ravid Doron (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מוציא לאורThe Open University of Israel
כרךB
מהדורה3
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

The book is a translation of: Carlson, Neil R. (2007). Physiology of behavior. Ninth edition. Boston: Pearson.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי