"הנרטיב הכיתתי", "נרטיב ההצלה" וההיסטוריה של נשים בעיראק

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום '"הנרטיב הכיתתי", "נרטיב ההצלה" וההיסטוריה של נשים בעיראק'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Keyphrases

Arts and Humanities