המטריאליות של הכסף ובנייתה של זהות לאומית: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

ספרן של נעמה שפי וענת פירסט מציג ניתוח של המשמעויות הסמליות של המטבע הלאומי, ניתוח המבוסס על בחינה ממוקדת ומפורטת של עיצובם החזותי של שטרות הכסף הישראליים לאורך השנים. השתיים בוחנות את מגוון הדימויים המופיעים על השטרות ואת השיקולים והטיעונים שהועלו בדיונים בסוגיות הקשורות לעיצובם החזותי. מוקד הניתוח הוא הזיקות בין הדימויים החזותיים בשטרות לזהות הלאומית היהודית־ישראלית ולמיתולוגיה, לאידאולוגיה ולאתוס הציוניים. מבחינה תיאורטית הניתוח נשען על גישה שרווחת בחקר הלאומיות בשלושים השנים האחרונות, גישה שרואה בזהות הלאומית הבניה חברתית מודרנית בעיקרה, ומתמקדת בפרקטיקות המגוונות שבאמצעותן מבקשות אליטות חברתיות־פוליטיות לכונן ולחזק זהות זו. שפי ופירסט מנתחות את החזותיות של שטרות הכסף הישראליים כאמצעי חשוב להבנייתה ולחיזוקה של לאומיות בנאלית יהודית־ישראלית, כזו שמתעצבת ובאה לידי ביטוי לאו דווקא במצבים טקסיים שמיועדים מלכתחילה לכונן, להביע ולחגוג זהות לאומית, אלא באמצעות פרקטיקות שגרתיות ודרך שימוש באובייקטים של חיי היום־יום.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)275-279
מספר עמודים5
כתב עתקריאות ישראליות
כרך3
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • כסף
  • לאומיות
  • מטריאליזם
  • שטרות כסף
  • שפי, נעמה -- לאומיות בארנק: כסף, זהות ואידיאולוגיה בישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי