הכרעה באין רוב לדעה אחת

איתי ליפשיץ, מרדכי א שורץ

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מנתח סוגיה תלמודית הדנה בהכרעה במחלוקת שבה אין רוב לדעה אחת וממילא יישום הכלל "אחרי רבים להטות" אינו אפשרי. בדוגמה הנידונה בברייתא שלושה שמאים הנפיקו שלוש שומות שונות לערכו של נכס(120, 100, 80). הברייתא מביאה שלוש דעות של תנאים ביחס להכרעה במקרה זה (100, 93.3, 90). מחברי המאמר מנתחים את דעות התנאים על פי הסוגיה התלמודית ואת שיטות הראשונים בפירוש הסוגיה ובפירוש השיטה שנפסקה להלכה, ומציעים רציונל לכל אחת מהן. השיטה המאתגרת ביותר היא דעת "אחרים" (93.3) כיוון שאינה אינטואיטיבית ואף רב אשי, עורך התלמוד הבבלי מודה "טעמא דאחרים לא ידעינן". המחברים מציעים שלושה הסברים לשיטת "אחרים" המבוססים על מודלים מתמטיים שונים המנפיקים את אותה התוצאה בדוגמה המספרית של הברייתא, אך תוצאות שונות בדוגמאות מספריות אחרות, או בהכללה של הבעיה למספר כלשהו של שמאים. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)91-127
מספר עמודים37
כתב עתבדד: כתב-עת לעניני תורה ומדע
כרך29
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

הערה ביבליוגרפית

תגובתו של יצחק פירר מופיעה בגליון 31: 2016, עמ' 137-139 תשובתם של המחברים מופיעה בגליון 31: 2016, עמ' 141-143 תגובתו של יצחק פירר להערתם של איתי ליפשיץ ומרדכי א' שוורץ מופיעה בגליון 31, 2016 עמ' 145-147

IHP publications

  • ihp
  • יהדות ומתמטיקה
  • פסיקה (הלכה יהודית)
  • רוב ומיעוט
  • שמאות
  • תלמוד בבלי. בבא בתרא

פורמט ציטוט ביבליוגרפי