היסטוריה, חברה ומדעי החברה

דפנה אפרת (עורך), איתמר רדאי (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

בשדה המחקר ההיסטורי נקוטות כיום מגוון שיטות מחקר וגישות המשקפות קשרי גומלין פוריים עם דיסציפלינות אחרות ובהן ספרות, אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וכלכלה, תוך שימוש בחלק משיטות הניתוח המקובלות בהן. על הלומדים לתואר שני להכיר גישות אלה כדי שיוכלו לנסח בעתיד תכנית מחקר עצמאית וליישמה. בקורס זה נדון בגישות ובשיטות אלה ובפוטנציאל הגלום בהן בחקר ההיסטוריה. הדיונים ההיסטוריוגרפיים המרכזיים בני ימינו ייבחנו באור ביקורתי. דגש מיוחד יושם על מושג "הזהות" במחקר ההיסטורי; "תרבות עממית", "מגדר" ו"מין" כקטגוריות ניתוחיות; יתרונותיה ומגבלותיה של ההיסטוריה שבעל פה ותרומתם של חקר השפה והמרחב. כמו כן יתנסו הסטודנטים בשיטות מחקר בסיסיות – כניתוח טקסטואלי ועיבוד נתונים כמותיים, ומתקדמות – כניתוח השוואתי, ניהול ושימוש בראיונות. שיטות אלה ידונו ויתורגלו תוך ניתוח מודרך של מקורות כתובים. --
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים176
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

Keywords

 • היסטוריה -- מחקר
 • History -- Research
 • היסטוריה כללית
 • World history
 • ספרות והיסטוריה
 • Literature and history
 • זיכרון -- היסטוריה
 • Memory -- History
 • לשון ותרבות
 • Language and culture
 • לשון והיסטוריה
 • Language and history

פורמט ציטוט ביבליוגרפי