היד הנעלמה, הזרוע הנטויה והכיס העמוק: סקירת הסדרי מימון לשיקום קרקעות מזוהמות במדינות שונות

Orr Karassin

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)30-34
כתב עתאקולוגיה וסביבה
כרך2
מספר גיליון4
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

פורמט ציטוט ביבליוגרפי