היבטים קוגניטיביים ורגשיים-חברתיים בהוראה מקוונת בתקופת הקורונה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרסום בספר כנסביקורת עמיתים

תקציר

מגפת הקורונה, הסגרים שליוו אותה והמעבר הגורף להוראה מרחוק, העמידו את המורים בפני
אתגרים פדגוגיים, רגשיים וקוגניטיביים יוצאי דופן, הקשורים בשימוש יעיל בטכנולוגיה. מטרת
המחקר הייתה לזהות ולמפות את האתגרים המעורבים בהוראה מקוונת בהשוואה להוראה
פרונטלית מסורתית. כמו כן, המחקר בחן חוללות עצמית, עמדות הקשורות להוראה מקוונת
מרחוק, תמיכה בית ספרית ומאפייני מורה כמסבירים חוויה של אתגרים אלו. המחקר התבצע
במערך דו-שלבי, המשלב בין המתודולוגיה האיכותנית והכמותית. בשלב הראשון, האיכותני,

נערכו 20 ראיונות עם מורים מבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ. בניתוח זוהו חמישה ממדים
המעסיקים את המורים בהוראה מקוונת: חברתי, רגשי, קוגניטיבי, פדגוגי ומסוגלות עצמית. על
בסיס הראיונות, פוּתח בשלב השני, הכמותי, של המחקר שאלון אתגרים בהוראה מקוונת.
השאלון ומספר שאלונים נוספים שמדדו מאפייני מורים, הועברו בקרב 227 מורים. בחינת
הקשרים בין משתני המחקר הראתה כי לחוללות העצמית ולעמדות כלפי שילוב טכנולוגיה
בהוראה יש תפקיד משמעותי בקשר להתמודדות עם אתגרים רגשיים-חברתיים, ואילו פתיחוּת
לשינוי בהוראה, תמיכה בית ספרית ומאפייני המורים לא ניבאו את חוויית המורים בנוגע
ליכולתם להתמודד עם אתגרי ההוראה המקוונת. הממצאים מעידים כי חשיפה מרובה לכלים
טכנולוגיים, המלוּוה בתחושות חיוביות של הצלחה בשימוש בהם, קשורה באופן חיובי להעלאת
תחושות המוטיבציה והחוללות העצמית של המורים, ובהתאמה, גם לתחושות חיוביות של
שליטה, ויכולת לקיים אינטראקציות משמעותיות עם הלומדים.
כותר מתורגם של התרומהSocial-Emotional and Cognitive Aspects of Online Teaching During Covid-19
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
כותר משנה של פרסום המארחספר הכנס השבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים55-67
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP publications

  • ihp

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'היבטים קוגניטיביים ורגשיים-חברתיים בהוראה מקוונת בתקופת הקורונה'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי