הדרשה החסידית כדרמה: כמה הערות על הזיקה בין טקסט וביצועו

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחספר היובל למשה אידל
סטטוס פרסוםהתקבל/בדפוס - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי