הדו-קרב האחרון: ME TOO -קולנוע, היסטוריה, ו

יוסי ציגלר, Iris Shagrir

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומה'The Last Duel': The Film and Medieval History
שפה מקוריתעברית
כתב עתZmanim: A Historical Quarterly
סטטוס פרסוםהתקבל/בדפוס - 2023

פורמט ציטוט ביבליוגרפי