האמנם 'משחק המלכים'? תגובה למאמרו של רונן יצחק

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)292-301
כתב עתעלי זית וחרב
כרךח
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

פורמט ציטוט ביבליוגרפי