האם תיווך גורמים אישיים עשוי לתרום לאופטימיזציה של למידה מתוקשבת?

אינה בלאו, עזי ברק

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

למידה מתוקשבת מציעה בזדמנויות למידה חדשות, אך נראה כי מאפיינים אישיים של חלק מהלומדים אינם מאפשרים להם לנצל הזדמנויות אלה במלואן. פרק זה שואף לשפוך אור על הקשר בין גורמים אישיים של הלומד לבין ביצועים אקדמיים בלמידה מתוקשבת, ולהציע דרכים להתאים סביבות למידה מתוקשבת ללומדים בעלי אפיונים אישיים שונים מתוך מגמה לחתור לאופטימיזציה של הלמידה המתוקשבת ברמת הפרט וברמה המערכתית גם יחד. הפרק סוקר ספרות מקצועית רלוונטית ובוחן ממצאים אמפיריים מהספרות לגבי השפעת תוכנות האישיות על התנהגות בסביבות מקוונות בכלל ועל התנהגות ותפקוד הלומדים בלמידה המתוקשבת בפרט. לאור סקירות אלה, הפרק מביא הסברים תיאורטיים בהתייחסות לממצאי מחקרים ומציג כמה מסקנות. הוא מסכם בדיון מתוך ניסיון לתת הסבר לממצאים המעורבים שהתקבלו, ומעלה הצעות יישומיות שעשויות לתרום לשיפור הלמידה המתוקשבת עבור הפרט, כמו גם עבור המוסד. הפרק קורא לשלב במחקרים עתידיים בין הגורמים האישיים-הפסיכולוגיים של הלומד לבין השפעתם של מאפייני כלים טכנולוגיים והמאפיינים הפדגוגיים של קורסים, כדי להבין בצורה מקיפה ושלמה יותר תהליכים ותוצרים של הלמידה המתוקשבת. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתקשוב, למידה והוראה (קובץ בעריכת
מוציא לאורדוד חן וגילה קורץ.
עמודים(2011), 125-148
מסת"ב (מודפס)9789659166206
סטטוס פרסוםפורסם - 2011
פורסם באופן חיצוניכן

הערה ביבליוגרפית

שער 1: למידה וקוגניציה

IHP publications

  • ihp
  • אופטימיזציה
  • אישיות
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • התנהגות בני אדם
  • למידה
  • סביבה לימודית
  • תכונות בני אדם (פסיכולוגיה)
  • תלמידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי