האם מורים מוכנים לשינוי? מחשב לכל מורה, מחשב לכל תלמיד - תוצאות ראשונות של מחקר השוואתי

אינה בלאו, יהודה פלד

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מחקר זה השווה בין שלוש קבוצות של מורים: קבוצת מחשב לכל מורה ולכל תלמיד – להלן 1X1, קבוצת מורים המצוידים במחשב אישי וקבוצת מורים המלמדים ללא שילוב אמצעים טכנולוגיים. המחקר בחן השפעת נכונות המורים לשינוי ועמדותיהם כלפי שילוב טכנולוגיה בהוראה על השימוש בטכנולוגיה לתקשורת ועל חיפוש מידע בקרב 97 מורים בעל-יסודי. התוצאות הראו שנכונות המורים להתמודד עם שינוי בחייהם המקצועיים ועמדותיהם כלפי הטכנולוגיה מנבאות 23.5 אחוז מהשונות במידת השימוש באינטרנט לתקשורת לצרכים אישיים ומקצועיים ו-35 אחוז מהשונות בחיפוש מידע ברשת למטרות אישיות ולהוראה. בקרב המורים שהתנדבו ללמד במודל 1X1 נמצאה נכונות גבוהה יותר לשינוי בשימוש באינטרנט לתקשורת ולחיפוש מידע בהשוואה למורים שלא התנדבו. ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם תיאור הבדלים בין-אישיים בתהליך הטמעת טכנולוגיה בכלל ( Rogers, 2003 ) ובקרב מורים בפרט (& Peled, Kali Dori, 2011 ). עם זאת, התוצאות הצביעו על התפכחות בקרב המורים המלמדים במודל 1X1, אשר בהשוואה למורים אחרים דיווחו על השקעת זמן רבה יותר בהכנת חומרי למידה דיגיטליים לשיעורים. ממצאים אלה מדגישים את חשיבות הכנת החומרים הדיגיטליים על ידי מפתחי תוכן, על מנת להקל על הנטל הנופל היום בחלקו הגדול על כתפי המורים. מהשוואה בין מורים המצוידים במחשב אישי לבין שאר המשתתפים במחקר עלה כי קבלת מחשב אישי תרמה לנכונות המורים לחולל שינוי בחייהם המקצועיים, כמו גם להגברת השימוש באינטרנט לתקשורת ולחיפוש מידע לצרכים אישיים ומקצועיים. ממצא זה מצביע על חשיבות המשך ציוד מורים במכשירים דיגיטליים, המספקים מרחב אישי ללמידה ואינטראקציה מקוונת. (מתוך המאמר).
כותר מתורגם של התרומהAre Teachers Open to Change?: Laptop per Teacher, Laptop per Student – Preliminary Results of a Comparative Study
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
כותר משנה של פרסום המארחכנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים35-44
מספר עמודים10
סטטוס פרסוםפורסם - 2012
אירועהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס השנתי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה 2012 - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ישראל
משך הזמן: 15 פבר׳ 2012 → …
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2012/

כנס

כנסהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי
מדינה/אזורישראל
עיררעננה
תקופה15/02/12 → …
כתובת אינטרנט

IHP publications

  • ihp
  • אמצעי עזר להוראה
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • חדשנות
  • מורים
  • מחשבים בחינוך
  • עמדות
  • שינוי (פסיכולוגיה)

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'האם מורים מוכנים לשינוי? מחשב לכל מורה, מחשב לכל תלמיד - תוצאות ראשונות של מחקר השוואתי'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי