דיווח כספי כמותי של ניתוח רגישות לסיכוני שוק

שילה ליפשיץ, אפרת שוסט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המאמר דן במודל הכמותי החדש, לניתוח רגישות בהתאם לתיקון של תקנות רשות ניירות ערך בדבר סיכוני שוק ודרכי ניהולם. התיקון חל על דוחות דירקטוריון של החברות לשנת 2006 ולכן נדרשת היערכות מיידית של מנהלי הסיכונים והדירקטורים בחברות. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)22-33
מספר עמודים12
כתב עתרבעון לבנקאות
כרך41
מספר גיליון161
סטטוס פרסוםפורסם - 2007
פורסם באופן חיצוניכן

IHP publications

  • ihp
  • דיווח כספי
  • ניהול סיכונים
  • סיכונים כלכליים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי