דגימה אקראית ודגימה סלקטיבית בהלכה: לביאור דין קבוע בהלכות ספיקות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהRandomness, Determinism and Statistical Inference in Jewish Law
שפה מקוריתעברית
כתב עתשנתון המשפט העברי
כרך32
סטטוס פרסוםהתקבל/בדפוס - 2022

הערה ביבליוגרפית

Tager Prize for Outsanding article in Jewish Law

פורמט ציטוט ביבליוגרפי