במסווה הפרטה וקהילתיות: עמדה ביקורתית כלפי שיח ליברלי בנואש קהילות מגורים חדשות בישראל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהPrivatization and Communality: A Critical Viewpoint on Liberal Discourse on New Housing-Communities in Israel
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)141-157
כתב עתדין ודברים: כתב-עת משפטי בין-תחומי
כרך2
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

Keywords

  • משפט וגיאוגרפיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי