בורגנות וציונות בחיי הבית של יוצאות מרכז אירופה בארץ ישראל

דורית יוסף, גיא מירון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה עוסק בנשים עולות, יוצאות מרכז אירופה (מגרמניה, מאוסטריה ומצ'כיה) ובוחן את המשמעויות התרבותיות שנלוו לעשייה הדומסטית שלהן בארץ ישראל. המאמר מאיר סוגיות אלו בתולדות נשים ביישוב בעזרת המחקר הקיים על ההיסטוריה הדומסטית וההביטוס הבורגני של יהודי גרמניה בעידן האמנציפציה ובראשית תקופת השלטון הנאצי. המאמר עוסק בתהליכי התעצבותו בקרב נשים יוצאות מרכז אירופה ביישוב הארץ-ישראלי כמקרה מבחן לשאלת החיבור וההמשכיות שבין שתי החברות והתרבויות: חברת המוצא הבוגרנית-גרמנית-יהודית, שההביטוס של העולים והעולות ממרכז אירופה עוצב בה במידה רבה סביב האמנציפציה וההשתלבות בחברה הסובבת, והחברה היישובית הארץ-ישראלית שעוצבה כחלק מקידום החזון הציוני.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)197-224
מספר עמודים28
כתב עתעיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל
כרך28
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

With an English summary.

IHP publications

 • ihp
 • Eretz Israel -- Civilization
 • Food habits
 • Homemakers
 • Housewives
 • Immigrant absorption -- Israel
 • Jewish press -- Germany
 • Jews -- Germany
 • Jews, Central European -- Israel
 • Social history
 • Women -- Eretz Israel -- History
 • ארץ ישראל -- תרבות
 • בורגנות
 • דומסטיקה
 • היסטוריה חברתית
 • הרגלי אכילה
 • יהודי גרמניה
 • נשים -- ארץ ישראל -- היסטוריה (1882-1948)
 • עיתונות יהודית -- גרמניה
 • עלייה וקליטה -- יהודי מרכז אירופה
 • עקרות בית

RAMBI publications

 • rambi
 • Zionism -- Eretz Israel -- History -- 1917-1948
 • Women immigrants -- Eretz Israel -- Social conditions
 • Housewives -- Eretz Israel
 • Jews, European -- Eretz Israel
 • Home economics -- Eretz Israel -- History

פורמט ציטוט ביבליוגרפי