'באנו הנה להביא את המערב': הנחלת היגיינה ובניית תרבות בחברה היהודית בתקופת המנדט

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

.פעילות נמרצת לחינוך הציבור לבריאות ולהיגיינה התקיימה בחברה היהודית בפלשתינה בשלושים שנות המנדט, שנים של הגירה ושינויים חברתיים, תרבותיים ואתניים ניכרים. מטרת הפעילות החינוכית הזאת היתה להנחיל רפרטואר רחב של דגמי התנהגות והסדרת חיי היום-יום של הציבור בדרך שנתפסה כמדעית ורציונלית. 'האדם ההיגייני' זוהה עם תרבותיות, עם מודרניות ועם המערב, ובשיח הרפואי הוצגה ההיגיינה כרפרטואר של התנהגויות שהנחלתן נועדה לספק תשתית משותפת של תרבות חיי יום-יום לבני הקהילה הלאומית. חינוך הציבור לבריאות ולהיגיינה בחברה היהודית בפלשתינה, בראש ובראשונה על ידי ארגון הנשים הציוניות האמריקני 'הדסה', היה אפוא חלק מתהליך בניית התרבות [העברית] ועיצוב 'אדם חדש', מודרני ומערבי
כותר מתורגם של התרומה"We are here to bring the west" : hygiene education and culture building in the Jewish society of mandate Palestine
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםשדה בוקר
מוציא לאורמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מספר עמודים482
מסת"ב (מודפס) 9789655100945
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

הערה ביבליוגרפית

כולל ביבליוגרפיה ומפתחות.

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום ''באנו הנה להביא את המערב': הנחלת היגיינה ובניית תרבות בחברה היהודית בתקופת המנדט'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי