אנחנו ושכנינו: הפרימאט הציוני

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)349-357
מספר עמודים9
כתב עתיהדות זמננו: שנתון לעיון ולמחקר
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 1988

הערה ביבליוגרפית

על יוסף גורני, "השאלה הערבית והבעיה היהודית", תשמו; דוד זית, "ציונות בדרכי שלום", תשמה; שבתי טבת, "בן-גוריון וערביי ארץ-ישראל", 1985.

RAMBI publications

  • rambi
  • Arab-Israeli conflict
  • Zionism
  • גורני, יוסף -- 1933- -- השאלה הערבית והבעיה היהודית (ביקורת)
  • זית, דוד -- 1922-2006 -- ציונות בדרכי שלום (ביקורת)
  • טבת, שבתי -- 1925-2014 -- בן-גוריון וערביי ארץ ישראל (ביקורת)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי