"אנו והפראים": יהודים ומוסלמים בתימן השבטית ובארץ ישראל

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)54-61
מספר עמודים8
כתב עתזמנים; רבעון להיסטוריה
כרך92
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

הערה ביבליוגרפית

מכתב הרב שלום חבקוק עראקי לחכם באשי, 1914, בבקשה לשחרר נערה מכבלי נישואי הבוסר שלה לפי מנהג יהודי תימן.

RAMBI publications

  • rambi
  • Divorce (Jewish law)
  • Jewish marriage customs and rites
  • Judaism -- Yemen (Republic) -- Customs and practices
  • עראקי, שלום בן אהרן -- הכהן

פורמט ציטוט ביבליוגרפי