אינטנציונליות, שפה ומחשבה - התכתבות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מציג התכתבות בין המחברים אודות סוגיית האינטנציונליות - נסבותן של המחשבה והשפה על אובייקטים בעולם, ובמיוחד על אודות שאלת הקדימות של המחשבה על פני השפה או להיפך.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)311-291
מספר עמודים21
כתב עתעיון: רבעון פילוסופי
כרך61
מספר גיליוןאוקטובר
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • אינטנציונליות (פילוסופיה)
  • חשיבה
  • פילוסופיה ושפה
  • תודעה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי