1989 …2022

פעילות מחקר לפי שנה

2 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של יעל מונק עם האנשים המופיעים מטה: