20112022

פעילות מחקר לפי שנה

2 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של נועם גל עם האנשים המופיעים מטה: