רשת

Raya Leviathan

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jürgen Renn

 • Max Planck Institute for the History of Science
 • Science in Context

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Keith Benson

 • History and Philosophy Ofthe Life Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marco Beretta

 • Nuncius

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vincenzo Cappelletti

 • Physis

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Massimo Bucciantini

 • Galilaeana: Journal of Galilean Studies

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alexandre Métraux

 • Science in Context

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Roger Ariew

 • Perspectives on Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jeremy Gray

 • Archive for History of Exact Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Roger Cline

 • International Journal for the History Ofengineering and Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Geof Bowker

 • Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Cornelius Borck

 • Berichte Zur Wissenschaftsgeschichte

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Robert Fox

 • Notes and Records of the Royal Society

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Benno Van Dalen

 • Historia Mathematica

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hal Cook

 • Medical History

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jed Buchwald

 • Archive for History of Exact Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

June Barrow-Green

 • Historia Mathematica

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Anne Hardy

 • Medical History

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Brian Dolan

 • Social History of Medicine

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Moti Feingold

 • Perspectives on Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Guido Cimino

 • Physis

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Trevor Levere

 • Annals of Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alex Keller

 • ICON

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Peter Weingart

 • Minerva

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hanne Andersen

 • Centaurus

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Stephen Gaukroger

 • Intellectual History Review

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Stephen Clucas

 • Intellectual History Review

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ian Nicholson

 • Journal of the History of the Behavioural Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

E. Charles Nelson

 • Archives of Natural History

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Peter Morris

 • Ambix

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mark Clark

 • ICON

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Simon Schaffer

 • British Journal for the History of Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Christoph Lüthy

 • Early Science and Medicine

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bill Luckin

 • Social History of Medicine

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paul Farber

 • Journal of the History of Biology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Willem Hackmann

 • Bulletin of the Scientific Instrument Society

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Iwan Rhys Morus

 • History of Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Nick Jardine

 • Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paul Unschuld

 • Sudhoffs Archiv

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jim Good

 • History of the Human Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michele Camerota

 • Galilaeana: Journal of Galilean Studies

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Susan Leigh Star

 • Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

A. K. Bag

 • Indian Journal of History of Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Wayne Orchiston

 • Journal of Astronomical History and Heritage

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michel Blay

 • Revue d'Histoire des Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Steven French

 • Metascience

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michael Hoskin

 • Journal for the History of Astronomy

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Norbert Schappacher

 • Université de Strasbourg
 • Revue d'Histoire des Mathématiques

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bernard Lightman

 • Isis

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hilmar Duerbeck

 • Journal of Astronomical History and Heritage

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Stefan Zamecki

 • Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Stephen McCluskey

 • Archaeostronomy: the Journal Ofastronomy in Culture

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Kathy Olesko

 • Osiris

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ian Inkster

 • History of Technology

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Clive Ruggles

 • Archaeostronomy: the Journal Ofastronomy in Culture

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Liliane Pérez

 • Documents Pour l'Histoire des Techniques

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

John Rigden

 • Physics in Perspective

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Volker Roelcke

 • NTM: Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Claire Strom

 • Agricultural History

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Huib Zuidervaart

 • Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitgeschiedenis

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Roger H. Stuewer

 • Physics in Perspective

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michael Lynch

 • Social Studies Ofscience

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Julio Samsó

 • Suhayl: Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Moritz Epple

 • NTM: Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mary Fissell

 • Bulletin of the History of Medicine

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Randall Packard

 • Bulletin of the History of Medicine

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mikael Hård

 • NTM: Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bosse Holmqvist

 • Lychnos

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hans Jörg Rheinberger

 • NTM: Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marina Frasca Spada

 • Studies in History and Philosophy of Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Rod Home

 • Historical Records Ofaustralian Science

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Cathryn Carson

 • Historical Studies in the Natural Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Johana Bleker

 • Medizinhistorisches Journal

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Robert Halleux

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tal Golan

 • University of California at San Diego

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

J. Staudenmaier

 • Technology and Culture

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

William R. Brice

 • Oil-Industry History

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Robert Hallieux

 • Archives Internationales d'Histoire des Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

אנטוניו סקרמטה

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ian Inskter

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michael Stolberg

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

אורי פרויס

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

ליה נירגד

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giovannni Di Pasquale

 • Automata Journal of Nature, Science and Technics in the Ancient World

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Susan Leigh Star

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Annamaria Ciarallo

 • Automata Journal of Nature, Science and Technics in the Ancient World

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Isabelle Gallagher

 • Université Paris Cité

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

François Golse

 • École polytechnique

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ken Saito

 • SCIAMUS: Sources and Commentaries in Exact Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

מריו ורגס יוסה

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Shmuel Rosset

 • Tel Aviv University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

David Oldroyd

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michio Yano

 • SCIAMUS: Sources and Commentaries in Exact Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

חורחה לואיס בורחס

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Renato Giovanolli

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Katalin Hangos

 • Hungarian Academy of Sciences

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

S. J. John Staudenmaier

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Masanao Ozawa

 • Nagoya University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

A. N. Gorban

 • University of Leicester

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Roger Cooke

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

John Stachel

 • Boston University

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

אדוין אבוט

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

אלחו מחבר קרפנטיר

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hnne Andersen

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giacomo Mauro D'Ariano

 • Instituto Nazionale per la Fisica della Materia

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marina Frasca-Spada

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Enrico Giusti

 • Bolettino di Storia Delle Scienze Matematiche

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michele Carmerota

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Efthymios Nicoloidis

 • Kritiki: Critical Science and Education

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

ניצן טל

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marshall Slemrod

 • University of Wisconsin-Madison

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

מיכל שליו

חוקר חיצוני: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???