יצחק ברקוביץ

פרופ'

20102024

פעילות מחקר לפי שנה

6 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של יצחק ברקוביץ עם האנשים המופיעים מטה: