אלעד פארן

פרופ'

20082024

פעילות מחקר לפי שנה

4 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של אלעד פארן עם האנשים המופיעים מטה: