20112023

פעילות מחקר לפי שנה

4 פרופילים דומים

הדמיון מבוסס על מושגים חופפים בטביעות אצבע, עבודה משותפת והשתייכות ארגונית של בועז סלומקה עם האנשים המופיעים מטה: