מסנן
פרק

תוצאות חיפוש

 • 2021

  A Game-Based Platform for Introducing and Practicing Computational Problem Solving

  Armoni, M., Gal-Ezer, J. & Harel, D., 2021, (התקבל/בדפוס) Computational Thinking Curricula in K-12 : International Implementations. Abelson, H. & Siu-Cheung, K. (עורכים).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

 • Autonomous Vehicles

  Wiseman, Y., 1 ינו׳ 2021, Research Anthology on Recent Trends, Tools, and Implications of Computer Programming. IGI Global, כרך 2. עמוד 878-889 12 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • Enseignement de l’informatique en Israël: Réalisations et défis

  Gal-Ezer, J., 2021, (התקבל/בדפוס) INFORMATIQUE EN EDUCATION : PERSPECTIVES CURRICULAIRES ET DIDACTIQUES.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

 • Face Segmentation, Face Swapping, and How They Impact Face Recognition

  Nirkin, Y., Masi, I., Tuan Tran, A., Hassner, T. & Medioni, G., 2021, Advances in Computer Vision and Pattern Recognition. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, עמוד 21-43 23 עמוד (Advances in Computer Vision and Pattern Recognition).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2020

  Autonomous Vehicles

  Wiseman, Y., 24 יולי 2020, Encyclopedia of Information Science and Technology, Fifth Edition. IGI Global, עמוד 1-11 11 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2018

  Activation Network Design Problems

  Nutov, Z., 2018, Handbook of approximation algorithms and metaheuristic: Contemporary and Emerging Applications. Gonzalez, T. F. (עורך). 2 מהדורה CRC Press, כרך 2. 15. ( Chapman & Hall/CRC computer and information science series ).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • Node-Connectivity Survivable Network Problems

  Nutov, Z., 2018, Handbook of Approximation Algorithms and Metaheuristics. 2 מהדורה CRC Press, כרך 2. 21 עמוד 13. ( Chapman & Hall/CRC computer and information science series ).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • The k-Connected Subgraphs Problem: Contemporary and Emerging Applications

  Nutov, Z., 2018, Handbook of Approximation Algorithms and Metaheuristics: Contemporary and Emerging Applications. Gonzalez, T. F. (עורך). 2 מהדורה CRC Press, כרך 2. 19 עמוד 12. (Chapman & Hall/CRC computer and information science series).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2015

  Dense, scale-less descriptors

  Hassner, T., Mayzels, V. & Zelnik-Manor, L., 1 ינו׳ 2015, Dense Image Correspondences for Computer Vision. Springer International Publishing, עמוד 51-70 20 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • Dense correspondences and ancient texts

  Hassner, T., Wolf, L., Dershowitz, N., Sadeh2, G. & Stökl Ben-Ezra, D., 1 ינו׳ 2015, Dense Image Correspondences for Computer Vision. Springer International Publishing, עמוד 279-295 17 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • From images to depths and back

  Hassner, T. & Basri, R., 1 ינו׳ 2015, Dense Image Correspondences for Computer Vision. Springer International Publishing, עמוד 155-172 18 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • Preface

  Hassner, T. & Liu, C., 1 ינו׳ 2015, Dense Image Correspondences for Computer Vision. Springer International Publishing, עמוד 7-9 3 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2012

  Secure Network Coding: Bounds and Algorithms for Secret and Reliable Communications

  Jaggi, S. & Langberg, M., 2012, Network Coding: Fundamentals and Applications. Elsevier Inc., עמוד 183-215 33 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2007

  Approximating minimum-cost connectivity problems

  Kortsarz, G. & Nutov, Z., 1 ינו׳ 2007, Handbook of Approximation Algorithms and Metaheuristics. CRC Press, עמוד 58-1-58-22

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • Open source software: Strengths and weaknesses

  Erlich, Z. & Aviv, R., 2007, Handbook of Research on Open Source Software: Technological, Economic, and Social Perspectives. IGI Global, עמוד 184-196 13 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2006

  A Simpler Analysis of Burrows-Wheeler Based Compression.

  Lewenstein, M., Valiente, G., Kaplan, H., Landau, S. & Verbin, E., 2006, Combinatorial Pattern Matching . Springer Verlag, עמוד 282 - 293 12 עמוד (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); כרך 4009 LNCS).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2005

  Coupling Aspect-Oriented and Adaptive Programming

  Lieberherr, K. & Lorenz, D. H., 1 ינו׳ 2005, Aspect-Oriented Software Development. Filman, R. E., Elrad, T., Clarke, S. & Akşit, M. (עורכים). Boston, MA: Addison-Wesley, עמוד 145-164 20 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

 • The Open University of Israel – A Distance Education Institution

  Erlich, Z. & Gal-Ezer, J., 2005, Encyclopedia of distance learning. Howard, C., Boettcher, J., Justice, L., Rogers, P. L. & Berg, G. A. (עורכים). Idea Group Reference, עמוד 1421-1429 9 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

 • 2004

  Hierarchical Threshold Secret Sharing

  Tassa, T., 2004, Theory of Cryptography (TCC 2004). Naor, M. (עורך). Berlin, Heidelberg: Springer, עמוד 473-490 18 עמוד (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); כרך 2951).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Optimal preemptive scheduling for general target functions

  Epstein, L. & Tassa, T., 2004, Mathematical Foundations of Computer Science 2004 (MFCS 2004). Fiala, J., Kratochvíl, J. & Koubek, V. C. (עורכים). Berlin, Heidelberg: Springer, עמוד 562-573 12 עמוד (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); כרך 3153).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • Packing directed cycles efficiently

  Nutov, Z. & Yuster, R., 2004, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Fiala, J., Kratochvíl, J. & Koubek, V. C. (עורכים). Springer Verlag, עמוד 310-321 12 עמוד (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); כרך 3153).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

  גישה חופשית
 • 2003

  Approximating rooted connectivity augmentation problems

  Nutov, Z., 2003, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Asora, S., Sahai, A., Jansen, K. & Rolim, J. D. P. (עורכים). Springer Verlag, עמוד 141-152 12 עמוד (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); כרך 2764).

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • 2002

  Traditional vs. Technology-Integrated Distance Education

  Erlich, Z., Gal-Ezer, J. & Lupo, D., 2002, Virtual Environments for Teaching and Learning. Jain, L. C., Howlett, R. J., Ichalkaranje, N. S. & Tonfoni, G. (עורכים). World Scientific, עמוד 41-74 34 עמוד

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

 • Will ODL undergo major changes in the next millennium?

  Gal-Ezer, J., 2002, Towards Virtualization: open and distance learning. Venugopal Reddy, V. & Manjulika, S. (עורכים). New Delhi: Kogan Page India Pvt. Ltd.

  פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים