Demeter Aspects (poster session)

Karl Lieberherr, David H. Lorenz, Doug Orleans, Johan Ovlinger, Mitchell Wand, Pengcheng Wu

نتاج البحث: نتاج بحثي من مؤتمرملصقمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Demeter Aspects (poster session)'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Agriculture & Biology