סטודנטים עם לקות שמיעה וסטודנטים עם לקות ראייה: קשיים, התמודדות ודרכי סיוע באוניברסיטה

טלי היימן, נצן אלמוג, אתי גודר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מטרת המחקר לבחון היבטים שונים בשילובם והסתגלותם של סטודנטים עם לקות חושית הלומדים לתואר אקדמי באוניברסיטה הפתוחה (או"פ) בישראל, תוך התמקדות בקשייהם של הסטודנטים, באופני ההתמודדות ובסיוע הניתן להם. במחקר השתתפו 42 סטודנטים עם לקות שמיעה ו-32 סטודנטים עם לקות ראייה, אשר ענו על שאלון אשר התמקד בשני תחומים מרכזיים: קשיים לימודיים ותקשורתיים ודרכי התמודדותם והסיוע הניתן לסטודנטים אלו במהלך לימודיהם באוניברסיטה. ממצאי המחקר מצביעים על דמיון רב בקרב שתי הקבוצות הנחקרות בדיווחן על תפיסת קשיים, דרכי התמודדות ושימוש בסיוע הניתן להם. מדיווחי הסטודנטים עם לקות השמיעה ניכר כי התקשו להבין את הנאמר בכתה, לשמוע שאלות שנשאלו על ידי הסטודנטים ולהבין את הדיון שהתנהל בעת המפגשים. מחצית מהסטודנטים עם לקות ראייה דיווחו על קושי לדעת מה נכתב על הלוח, קושי לסכם את תוכן השיעורים במהלך המפגשים ולהשתתף בתרגול החומר. יחד עם זאת, רוב הסטודנטים משתי הקבוצות לא דיווחו על קשיים מיוחדים בהתמודדותם עם מרכיבי לימוד אחרים. הם דיווחו כי הם חשים עצמאיים לחלוטין בביצוע המטלות הלימודיות, למעט שפה זרה ומקצועות מתודולוגיים ולא נתקלו בקושי ליצור קשר עם צוותי ההוראה או עם מוסדות האוניברסיטה. ממצאי המחקר מצביעים כי הן הסטודנטים עם לקות שמיעה והן הסטודנטים עם לקות הראייה מצליחים להשתלב במסגרת לימודים לתואר אקדמי ומתמודדים עם המשימות הלימודיות באוניברסיטה. אולם התמודדות זו מלווה בקשיים רבים, לימודיים ותקשורתיים. בעזרת סיוע יחידני, ליווי אישי, התאמות בלמידה והשקעת משאבים מצליחים סטודנטים אלה לסיים לימודיהם לתואר (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)33-44
عدد الصفحات12
دوريةסוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום
مستوى الصوت21
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2006

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا