מעפילי 1948-1945 בהיסטוריוגרפיה הישראלית (2019-1945)

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר עוסק בייצוגם של המעפילים בחיבורים שמבוססים על מחקר אקדמי שכתבו חוקרים ישראלים ופורסמו בעברית ובישראל וכן באמצעי מבע אחרים שעיצבו את דמותם של המעפילים בשיח הציבורי ובזיכרון הקיבוצי הישראלי. הוא עוקב אחר השינויים שחלו בהצגת חלקם של המעפילים בהעפלה מאז ימי העפלה עד העשור השני של המאה העשרים ואחת: מהיותם אובייקט ושותפים פסיביים בצילם של אנשי היישוב עד הצבתם בקדמת הבמה ובמרכזה כסובייקט בזכות עצמם. המחברת סורקת ומנתחת במאמרה את היחס אל המעפילים ואת אופן הצגתם על רקע התקופה שנכתבו בה החיבורים, על סמך המוסכמה כי ההיסטוריוגרפיה מעידה על התקופה שהיא נכתבה בה לא פחות, ואולי אף יותר משהיא משקפת את התקופה הנחקרת. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)129-155
عدد الصفحات27
دوريةילקוט מורשת
مستوى الصوت100
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا