מנהיגות לצדק חברתי בחינוך, אקטיביזם ושינוי חברתי: מסגרת מושגית ודיון בקונטקסט הישראלי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מאמר זה דן במנהיגות לצדק חברתי בחינוך מתוך כוונה לתרום לשיח הישראלי בנושא זה. המאמר, העושה שימוש בספרות העולמית, שואף להציג את הפער בין המשגות של סוגיות אי-צדק חברתי והשינוי החברתי הרצוי, המתוארות כנוגעות לרמות ולמערכות חברתיות מרובות מצד אחד, ובין מנהיגות לצדק חברתי, שפועלת רק בתוך ההקשר הבית ספרי מצד אחר. מטרת המאמר להרחיב את ההמשגה של מנהיגות לצדק חברתי בחינוך ולקשר אותה עם מושגים של אקטיביזם ושל שינוי חברתי. המאמר מאמץ פרספקטיבה סוציו-אקולוגית וסוקר עבודות על מנהיגות לצדק חברתי בחינוך, על אקטיביזם ועל שינוי חברתי כדי להציג את הרעיון, כי לאור החסמים הקיימים לצדק חברתי, מנהיגים בחינוך צריכים לשמש כאקטיביסטים בבתי ספר, בקהילות ובזירת המדיניות. המאמר מציג מסגרת מאקרו תוך התמקדות במנהיגים בודדים בשטח ומדגיש את הצורך בהלימה של כוונות, פעולות ותוצאות, שהינה חיונית לקידום צדק חברתי בצורה יעילה במערכת סוציו-אקולוגית. כמו כן, המאמר דן במתחים האפשריים בחברה הטרוגנית, רב-תרבותית ומגזרית כמו במדינת ישראל, בעת הניסיון לתרגם רעיונות מופשטים של צדק חברתי לביטויים קונקרטיים, ומציע גישה שיתופית ופרגמטית כדרך להתמודד עם מורכבות זו. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)191-222
عدد الصفحات32
دوريةעיונים במינהל ובארגון החינוך
مستوى الصوت35
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا