למידה ארגונית באמצעות מודל תמיכה משולב - אמוציונאלי ואינסטרומנטאלי: ניתוח מקרה

דפנה קריב, רויטל אלטברגר, טלי היימן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

הצרכים הדינאמיים והמשתנים של העובדים בארגון הביאו לפיתוחן של קבוצות תמיכה הממוסדות בארגון ואף יזומות על ידי הנהלת הארגון, למטרת למידה ארגונית, שיתוף בידע ותמיכה הדדית. אחד היעדים המוצהרים של הפעלת הקבוצות הללו היא ליצור בסיס להמשכיות של מפגשי העובדים-עמיתים דרך הפעלתם האוטונומית למטרת שיתוף ותמיכה שוטפים. במאמר זה יוצגו שני תהליכים כאלו של פיתוח קבוצות תמיכה אשר יושמו ופותחו בשני ארגונים שונים. המאמר יתבסס על המודל של JOHNSON AND JOHNSON (1997) ויבחן האם שלב לקיחת האחריות על התהליך על-ידי משתתפי קבוצת התמיכה אכן ממומש ומיושם בשני התהליכים, זאת, כמנבא למיסוד של תהליך אוטונומי של הקבוצות בהמשך הדרך. יידונו מסקנות ראשוניות ויישומים אפשריים של שיטות התמיכה
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)52-61
عدد الصفحات10
دوريةמשאבי אנוש: ירחון
مستوى الصوت204
حالة النشرنُشِر - 2004

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا