השיטפון הגדול בטבריה, מאי 1934: עיר פריפריאלית בארץ-ישראל המנדטורית מתמודדת עם אסון טבע

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

ב-14 במאי 1934 פקד את טבריה שיטפון שהסב לה נזקים גדולים בנפש וברכוש. כשלושים איש נספו בה, ומאות בתים נפגעו קשה ואף נהרסו. המאמר דן באירוע על רקע תולדות העיר והארץ בשליש הראשון של המאה העשרים, מציג את תושבי העיר, אורחות חייהם והתפלגותם הלאומית, הדתית, העדתית והכלכלית, ונדרש ליחסים בין הקבוצות באוכלוסייתה. לאחר תיאור השיטפון וסקירת פעולות ההצלה והעזרה מוצגות ומנותחות התגובות המקומיות והכלל-ארציות, המיידיות וארוכות הטווח על השיטפון ותוצאותיו, ונדונות בעיות ומחלוקות שהתגלעו בין הגורמים שהתמודדו עם השיטפון ועם תוצאותיו. לבסוף מנותחים הסיבות והגורמים היסודיים למצבה של טבריה לפני השיטפון ולאחריו, ומוצעת התבוננות מחודשת בסוגיות אחדות בתלדות הארץ בכלל והיישוב היהודי בפרט בתקופת המנדט על בסיס האירועים הנדונים ובאמצעות פרשנותם. המאמר מציע אפוא מהלך מחקרי כפול: דיון באפיזודה אחת על רקע רחב של המקום והזמן של התרחשותו והסקת מסקנות ממנה לא רק באשר לעיר הניצבת במרכזו אלא באשר לתולדות ארץ-ישראל המנדטורית בכלל והיישוב היהודי בתקופה זו בפרט.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)39-70
عدد الصفحات32
دوريةקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
مستوى الصوت168
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا