הכרעה באין רוב לדעה אחת

איתי ליפשיץ, מרדכי א שורץ

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מנתח סוגיה תלמודית הדנה בהכרעה במחלוקת שבה אין רוב לדעה אחת וממילא יישום הכלל "אחרי רבים להטות" אינו אפשרי. בדוגמה הנידונה בברייתא שלושה שמאים הנפיקו שלוש שומות שונות לערכו של נכס(120, 100, 80). הברייתא מביאה שלוש דעות של תנאים ביחס להכרעה במקרה זה (100, 93.3, 90). מחברי המאמר מנתחים את דעות התנאים על פי הסוגיה התלמודית ואת שיטות הראשונים בפירוש הסוגיה ובפירוש השיטה שנפסקה להלכה, ומציעים רציונל לכל אחת מהן. השיטה המאתגרת ביותר היא דעת "אחרים" (93.3) כיוון שאינה אינטואיטיבית ואף רב אשי, עורך התלמוד הבבלי מודה "טעמא דאחרים לא ידעינן". המחברים מציעים שלושה הסברים לשיטת "אחרים" המבוססים על מודלים מתמטיים שונים המנפיקים את אותה התוצאה בדוגמה המספרית של הברייתא, אך תוצאות שונות בדוגמאות מספריות אחרות, או בהכללה של הבעיה למספר כלשהו של שמאים. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)91-127
عدد الصفحات37
دوريةבדד: כתב-עת לעניני תורה ומדע
مستوى الصوت29
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا