הדרה וקהילתיות בראי לוח השנה: יהודי גרמניה במשטר הנאצי בין מעגל השנה הגרמני ליהודי

גיא מירון, שולמית אימבר, מיכל סטרנין

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

עלייתם של הנאצים לשלטון בגרמניה ב-1933 הביאה עד מהרה לכינונו של מעגל זמן שנתי חדש. חגים חדשים שולבו בלוח השנה, וחגים נוצריים מסורתיים כמו חג המולד עברו תהליך נאציפיקציה. המאמר מציג את התמודדותם של יהודי גרמניה, במישור הפרטי והציבורי כאחד, עם תהליך זה שהיה כרוך בהדרתם ממעגל השנה הגרמני. אומנם בשנים הראשונות של המשטר ניתן לזהות, בעיקר אצל דוברים ליברליים, נטייה להמשיך ולהיאחז במרכיבים מסוימים של לוח השנה הגרמני, אולם המאמר מראה שמהמחצית השנייה של שנות ה-30 העיתונים היהודים איבדו עניין בכך, ואילו כותבי היומנים עסקו בעיקר בהחמרת הלחץ האנטי-יהודי בימי החגים הנאציים. בד בבד החל תהליך הדרגתי של התעניינות גוברת בלוח השנה היהודי, והחגים קיבלו משמעות חדשה. (מתוך המאמר) למאמר מצורף קטע ובו הארות פדגוגיות המתייחסות לנושאים שנידונים במאמר, מאת שולמית אימבר ומיכל סטרנין בעמ' 21.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)12-21
عدد الصفحات10
دوريةבשביל הזיכרון
مستوى الصوت28
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا