דיווח כספי כמותי של ניתוח רגישות לסיכוני שוק

שילה ליפשיץ, אפרת שוסט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

המאמר דן במודל הכמותי החדש, לניתוח רגישות בהתאם לתיקון של תקנות רשות ניירות ערך בדבר סיכוני שוק ודרכי ניהולם. התיקון חל על דוחות דירקטוריון של החברות לשנת 2006 ולכן נדרשת היערכות מיידית של מנהלי הסיכונים והדירקטורים בחברות. (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)22-33
عدد الصفحات12
دوريةרבעון לבנקאות
مستوى الصوت41
رقم الإصدار161
حالة النشرنُشِر - 2007
منشور خارجيًانعم

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا