בחינת שילוב תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל: מאפיינים עיקריים ומידת שביעות הרצון של הצוות החינוכי, של התלמידים ושל הוריהם.

גלעדה אבישר, טלי היימן

نتاج البحث: كتاب / تقريرتقريرمراجعة النظراء

ملخص

המטרה: לבחון את תהליכי השילוב של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. הנבדקים: תלמידים יהודיים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) שלמדו בכיתות משלבות, חברים לכיתתם, הוריהם ומחנכיהם. שיטת המחקר: הנבדקים השתתפו במחקר מעורב, שבמסגרתו נערכו ראיונות ומולאו שאלונים. מן הממצאים: תלמידים עם מש"ה שולבו בכיתות הרגילות בשילוב יחידני מלא או חלקי וכן בשילוב כוללני בבית ספר מכיל. בקרב כל המשתתפים במחקר, שילובם של תלמידים עם מש"ה נתפס כחלק אינטגרלי מן המציאות הבית הספרית הנוכחית. בהקשר זה, נמצא כי צוותי החינוך שהשתתפו במחקר תיארו תהליך של היערכות בית ספרית, בהובלת המנהל, שמטרתו יישום שילוב כהלכה לרבות ליווי מקצועי פנים וחוץ-בית ספרי. הנבדקים הצביעו על יותר גורמים שמקדמים יישום שילוב של תלמידים עם מש"ה מאשר על גורמים מעכבים. שני גורמים מקדמים נתפסו כחשובים ביותר על ידי הצוות החינוכי והמנהלים: המשפחה ובעיקר הקשר של אנשי הצוות עם ההורים ועבודת הצוות בבית הספר; והממד החברתי של השילוב. הורים הצביעו על האפשרות ללמוד בכיתה הרגילה כהזדמנות להשתלבות חברתית וציינו את הקשר שבין התקדמו
اللغة الأصليةالعبريّة
ناشرקרן שלם
عدد الصفحات69
حالة النشرنُشِر - 2020

قم بذكر هذا