אינטליגנציה רגשית, תמיכה חברתית, התמודדות, רווחה אישית ובדידות בקרב בני נוער

דורית אולניק-שמש, משה זיידנר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

אחת המטלות המרכזיות של האדם במפגש עם המציאות הסובבת אותו מתייחסת להתמודדות עם לחץ פסיכו-חברתי במצבים שיש בהם איום פוטנציאלי או אתגר, הדורשים תגובה מתאימה והסתגלות. אמנם, מידת הפגיעות ללחץ ניתנת כבר לאיתור ולהערכה על ידי מדדי אישיות שונים, אך נראה כי חסר נדבך חשוב ביחס להבדלים אינדיווידואליים, המתוארים על ידי מודלים ומדדים של אינטליגנציה רגשית (EI). האינטליגנציה הרגשית ממקדת תשומת לב ייחודית ביכולות הרגשיות ובהשפעתן על האדפטיביות של תהליך ההתמודדות. מסגרת האינטליגנציה הרגשית עשויה להעניק לפרט כלי עזר להבנת פן נוסף בעצמו ובסביבתו האנושית, שיכול להאיר את התנהלותו במצבי לחץ ואת רמת התפקוד שהוא מפגין במצבים כאלה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)40-49
عدد الصفحات10
دوريةמעגלי נפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי
مستوى الصوت1
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا