1985 …2024

نتاج الأبحاث سنويًا

الشبكة

Raya Leviathan

 • Tel Aviv University

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jürgen Renn

 • Max Planck Institute for the History of Science
 • Science in Context

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Keith Benson

 • History and Philosophy Ofthe Life Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marco Beretta

 • Nuncius

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Vincenzo Cappelletti

 • Physis

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Massimo Bucciantini

 • Galilaeana: Journal of Galilean Studies

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alexandre Métraux

 • Science in Context

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Roger Ariew

 • Perspectives on Science

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jeremy Gray

 • Archive for History of Exact Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Roger Cline

 • International Journal for the History Ofengineering and Technology

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Geof Bowker

 • Science

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Cornelius Borck

 • Berichte Zur Wissenschaftsgeschichte

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Robert Fox

 • Notes and Records of the Royal Society

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Benno Van Dalen

 • Historia Mathematica

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hal Cook

 • Medical History

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jed Buchwald

 • Archive for History of Exact Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

June Barrow-Green

 • Historia Mathematica

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Anne Hardy

 • Medical History

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Brian Dolan

 • Social History of Medicine

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Moti Feingold

 • Perspectives on Science

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Guido Cimino

 • Physis

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Trevor Levere

 • Annals of Science

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Alex Keller

 • ICON

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Peter Weingart

 • Minerva

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hanne Andersen

 • Centaurus

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Stephen Gaukroger

 • Intellectual History Review

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Stephen Clucas

 • Intellectual History Review

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ian Nicholson

 • Journal of the History of the Behavioural Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

E. Charles Nelson

 • Archives of Natural History

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Peter Morris

 • Ambix

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mark Clark

 • ICON

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Simon Schaffer

 • British Journal for the History of Science

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Christoph Lüthy

 • Early Science and Medicine

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bill Luckin

 • Social History of Medicine

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paul Farber

 • Journal of the History of Biology

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Willem Hackmann

 • Bulletin of the Scientific Instrument Society

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Iwan Rhys Morus

 • History of Science

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Nick Jardine

 • Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Paul Unschuld

 • Sudhoffs Archiv

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Jim Good

 • History of the Human Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michele Camerota

 • Galilaeana: Journal of Galilean Studies

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Susan Leigh Star

 • Science

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

A. K. Bag

 • Indian Journal of History of Science

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Wayne Orchiston

 • Journal of Astronomical History and Heritage

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michel Blay

 • Revue d'Histoire des Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Steven French

 • Metascience

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michael Hoskin

 • Journal for the History of Astronomy

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Norbert Schappacher

 • Université de Strasbourg
 • Revue d'Histoire des Mathématiques

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bernard Lightman

 • Isis

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hilmar Duerbeck

 • Journal of Astronomical History and Heritage

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Stefan Zamecki

 • Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Stephen McCluskey

 • Archaeostronomy: the Journal Ofastronomy in Culture

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Kathy Olesko

 • Osiris

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ian Inkster

 • History of Technology

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Clive Ruggles

 • Archaeostronomy: the Journal Ofastronomy in Culture

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Liliane Pérez

 • Documents Pour l'Histoire des Techniques

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

John Rigden

 • Physics in Perspective

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Volker Roelcke

 • NTM: Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Claire Strom

 • Agricultural History

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Huib Zuidervaart

 • Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitgeschiedenis

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Roger H. Stuewer

 • Physics in Perspective

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michael Lynch

 • Social Studies Ofscience

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Julio Samsó

 • Suhayl: Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Moritz Epple

 • NTM: Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mary Fissell

 • Bulletin of the History of Medicine

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Randall Packard

 • Bulletin of the History of Medicine

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Mikael Hård

 • NTM: Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Bosse Holmqvist

 • Lychnos

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hans Jörg Rheinberger

 • NTM: Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marina Frasca Spada

 • Studies in History and Philosophy of Science

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Rod Home

 • Historical Records Ofaustralian Science

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Cathryn Carson

 • Historical Studies in the Natural Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Johana Bleker

 • Medizinhistorisches Journal

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Robert Halleux

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Tal Golan

 • University of California at San Diego

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

J. Staudenmaier

 • Technology and Culture

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

William R. Brice

 • Oil-Industry History

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Robert Hallieux

 • Archives Internationales d'Histoire des Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

אנטוניו סקרמטה

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ian Inskter

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michael Stolberg

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

אורי פרויס

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

ליה נירגד

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giovannni Di Pasquale

 • Automata Journal of Nature, Science and Technics in the Ancient World

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Susan Leigh Star

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Annamaria Ciarallo

 • Automata Journal of Nature, Science and Technics in the Ancient World

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Isabelle Gallagher

 • Université Paris Cité

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

François Golse

 • École polytechnique

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Ken Saito

 • SCIAMUS: Sources and Commentaries in Exact Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

מריו ורגס יוסה

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Shmuel Rosset

 • Tel Aviv University

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

David Oldroyd

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michio Yano

 • SCIAMUS: Sources and Commentaries in Exact Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

חורחה לואיס בורחס

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Renato Giovanolli

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Katalin Hangos

 • Hungarian Academy of Sciences

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

S. J. John Staudenmaier

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Masanao Ozawa

 • Nagoya University

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

A. N. Gorban

 • University of Leicester

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Roger Cooke

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

John Stachel

 • Boston University

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

אדוין אבוט

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

אלחו מחבר קרפנטיר

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Hnne Andersen

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Giacomo Mauro D'Ariano

 • Instituto Nazionale per la Fisica della Materia

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marina Frasca-Spada

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Enrico Giusti

 • Bolettino di Storia Delle Scienze Matematiche

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Michele Carmerota

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Efthymios Nicoloidis

 • Kritiki: Critical Science and Education

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

ניצן טל

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

Marshall Slemrod

 • University of Wisconsin-Madison

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???

מיכל שליו

موظف خارجي: ???externalperson.externalpersontypes.externalperson.externalperson???